“You’re not really Latina, you’re whitewashed”

Tia Zuleta,
Tucson, AZ.

 

Tweets by Michele Norris